قیمت دستگاه ماینینگ | لیست قیمت دستگاه ماینیگ | قیمت دستگاه ماینینگ دست دوم

قیمت دستگاه ماینینگ

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 انت ماینر s9j 6,200,000  4,500,000  1,700,000 
2 انت ماینر Antminer S15 12,000,000  12,000,000  ---
3 انت ماینر Antminer S11 9,000,000  9,000,000  ---
4 انت ماینر Antminer T15 17,000,000  15,000,000  2,000,000 
5 انت ماینر DR5 ---
6 انت ماینر AntMiner T9 3,400,000  3,000,000  400,000 
7 انت ماینر +AntMiner T9 4,000,000  4,000,000  ---
8 انت ماینر Antminer S17-56TH/s 33,500,000  33,500,000  ---
9 انت ماینرantminer t17 31,000,000  31,000,000  ---
10 ماینر Whatsminer M3 1,500,000  1,300,000  200,000 
11 واتس ماینر M21 15,000,000  15,000,000  ---
12 ماینر M1 واتس ماینر 5,800,000  3,000,000  2,800,000 
13 واتس ماینر Whatsminer D1 35,000,000  35,000,000  ---
14 انت ماینر Antminer S19 89,750,000  89,750,000  ---
15 انت ماینر Antminer S19 Pro 110TH/s 124,870,000  124,870,000  ---
16 انت ماینر Antminer S17 Pro-53TH/s 34,000,000  34,000,000  ---
17 انت ماینر Antminer S17 Pro-50TH/s 34,000,000  34,000,000  ---
18 انت ماینر Antminer S17-53TH/s 40,000,000  31,500,000  8,500,000 
19 پاور APW9_14.5V- 21V EMC 2,000,000  2,000,000  ---
20 انت ماینر Antminer S17e 31,220,000  31,220,000  ---
21 انت ماینر Antminer T17e 28,000,000  28,000,000  ---
22 ماینر Antminer S17 Plus 63,000,000  63,000,000  ---
23 ماینر Antminer T17 Plus 42,920,000  42,920,000  ---
24 انت ماینر Antminer S9K 2,730,000  2,730,000  ---
25 انت ماینر T19 35,000,000  35,000,000  ---